Informacje dla studentów
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: kzwg@sgh.waw.pl
Wyślij wiadomość lub pytanie
Konferencje

Konferencja „Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie”, Kazimierz Dolny, 19-21 maja 2010 r.

W dniach 19 – 21 maja 2010 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się konferencja naukowa pt. "Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie". Konferencja w Kazimierzu była piątą z kolei konferencją ogólnopolską organizowaną przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce SGH.

Tym razem wiodąca tematyka konferencji była związana z kryzysem lat 2007-2010 i jego wpływem na zarządzanie przedsiębiorstwem. Uczestnicy Konferencji napisali prawie 100 referatów. Dzięki pomocy Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH prof. zw. dr hab. Janusza Ostaszewskiego zostały one wydane w formie artykułów zamieszczonych w czterech kolejnych numerach (98, 99, 100, 101) naukowego czasopisma wydawanego przez Kolegium "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" wydawanego w SGH w Warszawie.

Tematyka konferencji objęła następujące bloki:

 1. Wpływ kryzysu gospodarczego na przedsiębiorstwo:
  • badanie kryzysu w przedsiębiorstwie, przejawy, dynamika kryzysu, sposoby pomiaru, reakcje;
  • ryzyko w działalności biznesowej, sposoby jego pomiaru i ograniczania;
  • strategie kryzysowe przedsiębiorstw;
  • procesy restrukturyzacji.
 2. Przełomy technologiczne i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem:
  • rozwój nowej gospodarki;
  • proces tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie;
  • klastry i parki technologiczne i ich rola w rozwoju technologii;
  • strategie technologiczne przedsiębiorstw.
 3. Nowe oblicza konkurencji:
  • hiperkonkurencja i jej wpływ na przedsiębiorstwa;
  • rola kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstw;
  • nowe formy marketingu;
  • wpływ globalizacji na konkurencję;
  • porozumienia przedsiębiorstw łagodzące skutki hiperkonkurencji;
  • konsument w nowej gospodarce.
 4. Człowiek w turbulentnym otoczeniu:
  • kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie globalnym;
  • wyzwania dla strategii personalnej;
  • zmiany kulturowe w przedsiębiorstwie.
 5. Nowe modele struktur działalności gospodarczej:
  • kryzys struktur hierarchicznych – nowe propozycje;
  • struktury sieciowe jako sposób na podnoszenie elastyczności przedsiębiorstw;
  • grupy kapitałowe i ich rola w gospodarce globalnej.

Konferencja „Zarządzanie przedsiębiorstwem - perspektywa międzynarodowa”, Kazimierz Dolny, 4-6 czerwca 2008r.

W dniach 4 - 6 czerwca 2008 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce SGH, pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem - perspektywa międzynarodowa”.

Przygotowując się do organizacji konferencji szukaliśmy tematu, który zainteresowałby wielu członków środowiska nauk o zarządzaniu. Doszliśmy do wniosku, że czynnikiem, który w ostatniej dekadzie najsilniej wpływał na zarządzanie przedsiębiorstwem była internacjonalizacja gospodarki i wynikająca z niej internacjonalizacja branż i sektorów. Procesy globalizacji doprowadziły do przewartościowania nie tylko rzeczywistych procesów zarządzania, ale także tradycyjnych koncepcji i teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Proponowany temat konferencji – „Zarządzanie przedsiębiorstwem – perspektywa międzynarodowa” stworzył uczestnikom konferencji okazję do szerokiej dyskusji nad wyzwaniami strategicznymi, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w związku z przyspieszoną globalizacją gospodarki i innych sfer działalności człowieka.

W trakcie konferencji dyskutowano między innymi nad ewolucją branż, sektorów i całych gospodarek w ostatnich dekadach i wpływem tych procesów na strategie przedsiębiorstw i poszczególne procesy i funkcje zarządzania.

W ramach szeroko rozumianej tematyki internacjonalizacji zarządzania podjęto następujące obszary tematyczne:

 1. Ewolucja otoczenia przedsiębiorstwa – procesy globalizacyjne w skali gospodarki i branży i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw; kryzysy strategiczne; nowe koncepcje rozwoju; procesy restrukturyzacji; nowe modele biznesowe; międzynarodowa konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw.
 2. Internacjonalizacja poszczególnych obszarów i funkcji w przedsiębiorstwie – internacjonalizacja marketingu, logistyki, zarządzania ludźmi; międzynarodowe projekty; nowoczesne metody i techniki zarządzania procesami; struktury i modele zarządzania korporacjami międzynarodowymi.

Szkoła Letnia Zarządzania 2006, Jachranka 27-29 czerwca 2006r.

Szkoła Letnia Zarządzania 2006 odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2006 roku w Jachrance pod Warszawą. Organizatorem konferencji był Zakład Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoła Letnia Zarządzania jest cykliczną konferencją organizowaną co dwa lata pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Celem Szkoły Letniej Zarządzania jest wspomaganie rozwoju młodej kadry naukowej, a także integracja środowiska pracowników naukowych. Wyróżniającą cechą Szkoły Letniej Zarządzania jest koncentracja na problemach związanych z metodologią badawczą, a także doskonalenie warsztatu prowadzenia prac na stopień naukowy.

Problematyka Szkoły Letniej Zarządzania 2006 obejmowała następujące zagadnienia:

 • Dylematy praktyki i teorii zarządzania – dyskusja nad współczesnymi problemami zarządzania.
 • Polska Szkoła Zarządzania – przegląd tematyki aktualnych prac naukowych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce, oraz „mapa badań” polskich ośrodków naukowych.
 • Doskonalenie warsztatu naukowego młodych pracowników nauki.
 • Nowe trendy w kształceniu w zakresie zarządzania.

Referaty Szkoły Letniej Zarządzania ‘06 wydane zostały przez Oficynę Wydawniczą SGH w formie dwóch recenzowanych publikacji książkowych.