Informacje dla studentów
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: kzwg@sgh.waw.pl
Wyślij wiadomość lub pytanie
Pracownicy
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:
kontakt:admin@kzwg.pl
Maria Romanowska
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:Prof. dr hab. Maria Romanowska
kontakt:mroman@sgh.waw.pl
konsultacje:

środa - 1600 - 1700 - Grosik

seminaria:

192071-0492; 292071-0492 -

środa - 1800 - 1900 - Grosik

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne, zarządzanie w kryzysie, grupy kapitałowe. Fuzje i przejęcia, alianse strategiczne.

Najważniejsze publikacje
 • Leksykon zarządzania, (redaktor), Difin
  G.Gierszewska, M.Romanowska, Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009,
 • M.Romanowska , Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. II, PWE, Warszawa 2009,
 • Grupy kapitałowe. Strategie i struktury, redaktor), PWE, Warszawa 2011.
Coś o sobie

Hobby: powieści i filmy kryminalne, ogrodnictwo.

Cezary Andrzej Suszyński
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:Prof. zw. dr hab. Cezary Andrzej Suszyński
kontakt:csuszy@sgh.waw.pl
konsultacje:


wtorek 12.00-13.00 Grosik

seminaria:

192431-0547; 292431-0547 - wtorek 12.00-13.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe, prowadzone badania

 • Ewolucja współczesnego przedsiębiorstwa, zmiany jego paradygmatu.
 • Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 • Finansowe aspekty zarządzania, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
 • Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Najważniejsze publikacje
 • Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie (red. C. Suszyński), PWE, Warszawa 2007,
 • Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (współautor V. Jog), Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2000,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • Członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów od momentu powstania Kolegium.
 • Uczestnik wielu zespołów i komisji powoływanych przez władze SGH (m.in. do spraw nauki, strategii rozwoju Uczelni).
 • Przez jedną kadencję członek Senatu Uczelni (z wyboru).
 • Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów.
 • Prowadzący zajęcia praktycznie na wszystkich poziomach kształcenia w SGH - promotor 8 prac doktorskich i ponad 60 prac dyplomowych.
 • Wielokrotnie nagradzany – m.in. przez władze Uczelni nagrodami indywidualnymi i zespołowymi I-III stopnia
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
 • Jako pracownik Uczelni – uczestnik staży i stypendiów naukowych w ośrodkach akademickich m.in. we Włoszech i w Kanadzie.
Osiągnięcia i działalność poza SGH

Przez ponad 10 lat konsultant i doradca z zakresu zarządzania strategicznego, aktywny uczestnik procesu transformacji społeczno-gospodarczej (prywatyzacja, restrukturyzacja przedsiębiorstw) – m.in.:

 • Współzałożyciel i współwłaściciel Warszawskiej Grupy Konsultingowej Sp z o.o. – wspólne projekty z Bankiem Światowym (WB), Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC), Boston Consulting Group (BCG), Ernst&Young i in.
 • Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.
 • Obecnie – członek Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na syndyków (druga kadencja).

 

Coś o sobie

Muzyka (stosowna do wieku, ale wcale nie taka poważna!), kino, dalekie podróże, dobre malarstwo i dobre wino – dopiero w tym otoczeniu można mieć satysfakcję z tego, co wyżej.

Joanna Cygler
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr hab. prof SGH Joanna Cygler
kontakt:cygler@sgh.waw.pl
konsultacje:

środa 16.00-17.00- Grosik

seminaria:

190301-0074; 290301-0074 środa 16.00-17.00- Grosik

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne w wymiarze międzynarodowym; strategie kooperacji; alianse strategiczne, tworzenie powiązań sieciowych; strategie przedsiębiorstw na poziomie sieci; tworzenie i zarządzanie relacjami kooperencyjnymi; budowanie i realizacja strategii organizacji w wymiarze ponadnarodowym (w tym strategii ekspansji zagranicznej); strategie w sektorach hiperkonkurencyjnych i w zaawansowanych technologicznie. Zachowania inwestorów zagranicznych w krajach goszczących.

Najważniejsze publikacje
 • Joanna Cygler, Maria Aluchna, Elżbieta Marciszewska, Marzanna. Katarzyna Witek-Hajduk, Grzegorz Materna, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategioczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 • J. Cygler, Co-opetition in Network Relations between Businesses, „Organization and Management”, No. 1 (139) 2010.
 • J. Cygler, Sectoral and Corporate Coopetitive Factors – Coopetition Matrix, “Journal of Management and Financial Studies” Volume II, Issue 2 (October 2009.)
 • J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. SGH, Warszawa 2009,
 • J. Cygler, Ekosystem biznesu jako platforma relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie Strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 47-57,
 • J. Cygler, Hypercompetitive Trends as a Premise to Create Co-opetitive Relations, “Studies and Works of the Collegium of Management and Finance” Vol. 83, WSE, 2007.
 • J. Cygler, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • Stypendium J. Fulbrighta, University of Minnesota, Carlson School of Management, 1995/1996
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców – przyznana w 1997 roku.
 • Nagroda im. K. Adamieckiego za doktorat pt.. Zmiany w pozycji i Strategii rynkowej oraz w systemie zarządzania przedsiębiorstw polskich pod wpływem aliansów strategicznych z partnerem zagranicznym. SGH, Warszawa 1999. – przyznana w 2000 roku
 • Nagroda Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kategorii prace habilitacyjne wydane w latach 2007-2009 za prace: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. SGH, Warszawa 2009 – przyznana w 2010 roku
 • Od 2007 roku należy do wykładowców najwyżej ocenianych przez studentów (tzw. TOP 10) – zajęcia: Międzynarodowe strategie kooperacji przedsiębiorstw oraz Strategie kooperacji przedsiębiorstw
 • Nadzór organizacyjny i merytoryczny (jako sekretarz i kierownik) – Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie (m.in. w Białymstoku, dla PSE S.A., PGNiG S.A., PZFD)
 • Inicjatorka i współorganizatorka licznych konferencji naukowych
Osiągnięcia i działalność poza SGH
 • Praca i współpraca na rzecz centralnych instytucji w Polsce (Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki),
 • Współpraca z instytucjami międzynarodowymi (UNIDO, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie),
 • Współpraca z firmami doradczymi (np. Ernest & Young, PricewaterhouseCoopers),
 • Współpraca z licznymi firmami polskimi i międzynarodowymi
 • Współorganizator Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie (2004)
 • Radca ds. Ekonomicznych i Handlowych w Ambasadzie RP w Meksyku
Coś o sobie

Pasją są podróże bliższe i dalsze, by poznawać nowe kultury oraz otaczać się pięknymi ludźmi i rzeczami. Wielbicielka dobrej kuchni.

Zbigniew Dworzecki
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr hab. prof. SGH Zbigniew Dworzecki
kontakt:zdworz@sgh.waw.pl
konsultacje:

czwartek 9.45-11.00 Grosik

seminaria:

290471-0114 - 

czwartek 9.45-11.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne, w tym zwłaszcza strategie konkurencji i rozwoju, nowoczesne modele biznesowe, struktury modułowe i sieciowe; restrukturyzacja przedsiębiorstw i zarządzanie w kryzysie; kierowanie ludźmi i rozwój kadr.

Najważniejsze publikacje
 • Z.Dworzecki, M. Romanowska (red.). Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, OW SGH Warszawa 2008,
 • Z Dworzecki, Mody w zarządzaniu. W: Nowoczesne instrumenty zarządzania, praca zbiorowa pod red. S. Marciniaka i J. Ostaszewskiego. OW SGH Warszawa 2008,
 • Z. Dworzecki, Dylematy współczesnego zarządzania. W: Wspomaganie i usprawnianie działalności inżyniera – organizatora, praca zbiorowa pod red. J. Jarzyny i W. Miszalskiego. WAT, Warszawa 2009,
 • Z. Dworzecki, Strategiczne sieci przedsiębiorstw. W: A.Skowronek-Mielczarek (red.) Przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, rynek. SGH Warszawa 2003
 • Z. Dworzecki (red.) Przedsiębiorstwo kooperujące. EuroExpert Warszawa 2002
Osiągnięcia, inna działalność w SGH

Utworzenie Biura studiów podyplomowych, kierowanie nim w latach 1994-1999 i rozwój tej formy kształcenia w SGH; Prorektor SGH ds. badań i rozwoju w latach 1996-1999; Kierownik Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich; 8 wypromowanych doktorów, ponad 150 magistrów; wielokrotnie na listach rankingowych najlepszych wykładowców SGH ( przedmioty: zarządzanie, zarządzanie strategiczne, restrukturyzacja przedsiębiorstwa ).

Osiągnięcia i działalność poza SGH

Kierowanie pionierskim projektem badawczym „Mapa ryzyka inwestycyjnego – atrakcyjność inwestycyjna krajów 15 Europy Środkowo-Wschodniej” (Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową); Przygotowanie koncepcji marketingu narodowego ( Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut Marki Polskiej); Utworzenie Polsko Niemieckiego Centrum Badań i Edukacji Menedżerskiej w WSPiZ im. Koźmińskiego; Utworzenie niemieckojęzycznego programu Executive MBA ( we współpracy z 2 najlepszymi niemieckimi szkołami biznesu – WHU i HHL) i kierowanie nim przez okres 5 lat; Działalność w instytucjach państwowych (m.in. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Ministra Zdrowia, Edukacji Narodowej), samorządowych (Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej), gospodarczych ( członek rad nadzorczych Centralwings, KIG –Centrum Promocji, Infovide-Matrix, Centrozap)

Coś o sobie

Rodzina - żona, dwoje dzieci, jamnik Rekord, który podporządkował sobie wszystkich i wspaniała Wnuczka Maja (1,5 roku).W wolnych chwilach (których jest niewiele) spotkania z Przyjaciółmi, dobra książka, film, muzyka, od czasu do czasu teatr, koncert i wystawy w „Zachęcie” oraz „Centrum Sztuki Współczesnej”, a w wakacje podróże turystyczne po świecie.

Agnieszka Sopińska
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr hab. prof. SGH Agnieszka Sopińska
kontakt:asopin@wp.pl
konsultacje:

środa 13.30-14.30 Grosik

seminaria:

292951-0527 -

środa 13.30-14.30 Grosik

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne; zarządzanie wiedzą i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; analiza zasobów przedsiębiorstwa; problematyka konkurencyjności przedsiębiorstwa; analiza strategiczna przedsiębiorstwa i metody portfelowe; strategia dywersyfikacji w przedsiębiorstwie; analiza fuzji i przejęć; zjawisko internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje
 • A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Wydanie II, Warszawa 2010;
 • A. Sopińska, Rozważania dotyczące formułowania strategii w języku zasobów. /w/ Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. (red.) R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2010
 • A. Sopińska: autorstwo dwóch rozdziałów oraz współautorstwo czterech rozdziałów /w/ Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [red.] P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2005;
Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • Nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej; (rok 1995)
 • Nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej; (rok 2000)
 • Wyróżnienie w Konkursie Nagród Naukowych TNOiK im. Prof. K. Adamieckiego za prace pt. Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem; (rok 2000)
 • Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania w roku 2001, w kategorii prac doktorskich za pracę doktorską pt. Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego; (rok 2001)
 • Nagroda zbiorowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej; (rok 2006)
 • Nagroda zespołowa w VII Konkursie na Prace Naukowe organizowanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, za monografię pt. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; praca zbiorowa pod red. P. Wachowiaka; (rok 2007)
 • Srebrna Odznaka Honorowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania; (rok 2009)
 • Nagroda Rektora: „Nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy zawodowej”; (rok 2009)
 • Nagroda Indywidualna Rektora SGH stopnia I za wyróżniająca się rozprawę habilitacyjną pt. Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2008; ( rok 2010)
 • Wyróżnienie Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN pracy doktorskiej p. Marcina Kardasa pt. Wpływ potencjału globalizacyjnego sektora stalowego na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw tego sektora, SGH, Warszawa 2009. Byłam promotorem pracy; (rok 2010)
 • Promotor 1 pracy doktorskiej oraz 59 prac magisterskich.
Osiągnięcia i działalność poza SGH
 • Sekretarz organizacyjny Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w latach 1999-2003;
 • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania;
 • Wieloletni egzaminator w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów;
 • Wieloletni współpracownik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych- współautor podręczników do szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: przedsiębiorczości i ekonomii;
Coś o sobie

W wolnych chwilach lubię utrwalać na fotografii piękno otaczającej przyrody i architektury. Zbieram filiżanki z określonym motywem.

Sylwester Gregorczyk
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr Sylwester Gregorczyk
kontakt:sgrego@sgh.waw.pl
konsultacje:

środa - 11.00-13.00 Grosik

seminaria:

294671-0161 -

środa - 11.00-13.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami, ewolucja modeli biznesowych.

Najważniejsze publikacje
 • „Kierowanie zespołem projektowym”, współautor z P. Wachowiak, B. Grucza. K. Ogonek, Difin, Warszawa 2004,
 • „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej”, red. P. Wachowiak, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2006,
 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii, współautor G. Leśniak-Łebkowska, K. Ogonek, Bizarre, Warszawa 2009.
Osiągnięcia, inna działalność w SGH

Współorganizator nowego trybu niestacjonarnych studiów licencjackich – studiów popołudniowych.

Osiągnięcia i działalność poza SGH

Od 2003 roku sekretarz techniczny Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Coś o sobie

Szczęśliwy tata trzech córek, zaniedbany talent muzyczny, miłośnik pieszych i rowerowych wycieczek.

Mirosław Jarosiński
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr hab. prof. SGH Mirosław Jarosiński
kontakt:mjaros@sgh.waw.pl
konsultacje:

czwartek 16.00-17.00 Grosik

seminaria:

194421-0207; 294421-0207 -

czwartek 16.00-17.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne. Biznes międzynarodowy. Zarządzanie międzynarodowe. W ostatnich latach badania koncentrują się wokół internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. W przygotowaniu rozprawa habilitacyjna na temat wczesnej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze publikacje dopiero powstają. Z mniej ważnych można wymienić:

 • M. Jarosiński, Compétitivité des entreprises polonaises sur le marché international, [w:] „Les Annales de L’Universite Valahia de Targoviste”, section sciences economiques, XIVème annee – No 28 – 2009.
 • M. Jarosiński, Wybrane koncepcje i metody zarządzania strategicznego, [w:] Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, pod red. M. Dobskiej, K. Rogozińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • M. Jarosiński, Dywersyfikacja produktowa i branżowa, [w:] Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, pod red. M. Romanowskiej, SGH, Warszawa 2004.

 

Osiągnięcia, inna działalność w SGH

W okresie wrzesień 2006 - marzec 2011 Dyrektor Programu stacjonarnych studiów II stopnia w języku angielskim i członek komisji rekrutacyjnej dla studiów II stopnia. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia. Zapalony wykładowca i promotor prac magisterskich. Oprócz zajęć w języku polskim prowadzi wiele zajęć w języku angielskim w programach: CEMBA, CEMS i International Business. Ma na swoim koncie kilka nagród za działalność dydaktyczną.

Główne osiągnięcia ostatnich lat, to uruchomienie pierwszego na SGH regularnego programu studiów w języku angielskim na makrokierunku International Business i coroczne pozyskiwanie do tego programu międzynarodowej grupy studentów. Program wypuścił już swoich pierwszych absolwentów w 2010 roku.

Osiągnięcia i działalność poza SGH

Promotor dwóch prac magisterskich na uniwersytetach we Włoszech (Università Bocconi i Università Carlo Cattaneo).
Promotor pracy magisterskiej Łukasza Lewandowicza „Koncepcja współpracy w ramach klastra na przykładzie Doliny Lotniczej,” która zdobyła 3 miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki organizowanym przez PAIIZ oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w 2007 roku oraz wyróżnienie w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego na najlepszą pracę magisterską o ZPORR w 2008 roku.

Koordynator akademicki (EU Project Leader) w programie INTERPARSE finansowanym ze środków UE i Rządu Kanady w latach 2007-2010.

Coś o sobie

Mam żonę Joasię i dwie córki: Elę i Jadzię. Uwielbiam wspólne rodzinne podróże, a gdy czas pozwala czytam książki.

Anna Krejner-Nowecka
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr Anna Krejner-Nowecka
kontakt:akrejn@sgh.waw.pl
konsultacje:


poniedziałek 9.30-10.30 Grosik

seminaria:

194871-0043; 294871-0043 -poniedziałek 9.30-10.30 Grosik

Zainteresowania naukowe

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie różnorodnością (diversity management), różnice kulturowe w biznesie, zmieniające się warunki pracy, starzejąca się siła robocza (age management), zachowania organizacyjne, problemy restrukturyzacji, outsourcing.

Najważniejsze publikacje
 • Krejner-Nowecka, Impact of offshoring on employees, [w:] "Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization", Edited by R. Borowiecki, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow 2010
 • A. Krejner-Nowecka, „Wyzwania stojące przed menedżerem XXI wieku – zarządzanie różnorodnością ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiekiem”, [w:] „Społeczna odpowiedzialność w biznesie”, pod red. M. Bojar Politechnika Lubelska, Lublin 2007.
 • Krejner-Nowecka, Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, [w:] „Przedsiębiorstwo partnerskie”, M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
Osiągnięcia, inna działalność w SGH

Wykształcenie:

 • Dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (tytuł rozprawy: Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji na przykładzie spółek portfelowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych).
 • Stypendystka Rządu Japońskiego (JICA), Economic Research Institute, Japonia.
 • Staż naukowy w Windsor University, Kanada
 • Praktyka zawodowa w Ministerstwie Finansów, Departament Międzynarodowej Integracji Gospodarczej.

Pełnione funkcje:

 • Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Wieloletni egzaminator Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2004)
 • Członek European Age Management Network (2007)

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykładowca na studiach podyplomowych, m.in. Rocznych Podyplomowych Studiach Menedżerskich, Podyplomowych Studiach Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w SGH.
 • Promotor ok. 30 prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich.

 

Coś o sobie

Szperanie na „targach staroci” (stare fotografie o konkretnej tematyce :) )
Prywatnie: mama dziesięcioletniej Zuzy i pięcioletniego Jaśka oraz opiekun szalonego psiaka „Clifforda”

Eleonora Kuczmera-Ludwiczynska
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczynska
kontakt:ekuczm@sgh.waw.pl
konsultacje:

poniedziałek 19.00-20.00 Grosik

seminaria:

293251-0278 -

poniedziałek 19.00-20.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Kierowanie ludźmi, zarządzanie zasobami pracy, organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem.

Najważniejsze publikacje
 • Podstawy organizacji i zarządzania, (red. M. Romanowska) Difin 2002,
 • Sylwetki polskich menedżerów (część I), w: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw (red. M.Romanowska), Difin 2004,
 • Zasoby ludzkie w biznes planie (roz. 5), w: Biznes plan - Elementy planowania działalności rozwojowej (red. Prof. dr. hab. K.Marecki, Dr M.Wieloch), Oficyna Wydawnicza SGH 2008,
 • Jak oszczędzać czas organizując pracę sobie i innym, Bizarre 2009.

Autor skryptów edukacyjnych:

 • Procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji BMK Sc., DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności 2005 (Wyd. III),
 • Parametry sterownicze tworzące charakter człowieka BMK Sc. DUMEL 2005 (wyd. II),
 • Organizacja pracy własnej menedżera BMK Sc., DUMEL 2006 (wyd.IV),
 • Zarządzanie czasem menedżera, DUMEL 2008
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie DUMEL, Warszawa 2007.

 

Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • Wieloletni bardzo wysoko oceniany wykładowca przedmiotów: Podstawy zarządzania, Zarządzanie zasobami pracy, Informacyjne systemy zarządzania;
 • Dyrektor Centrum Karier (2003-2007);
 • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Zarządzania;
 • Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Pracy (XXII edycje);
 • Jeden z najlepiej ocenianych wykładowców problematyki kierowania ludźmi, zarządzania zasobami pracy, zarządzania czasem i praktycznej teorii sukcesu na wielu różnych typach studiów podyplomowych;
 • Promotor ponad 300 wypromowanych magistrów;
 • Koordynator ścieżki "kierowanie ludźmi" a następnie "Zarządzanie zasobami pracy";
 • Złota odznaka TNOiK.
Osiągnięcia i działalność poza SGH
 • Założyciel i prezes firmy Bank Modułów Kształceniowych BMK Sc. 1990-2005 (obsługa edukacyjna i doradcza jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw,
 • Lider krajowy w ocenie URM w kategorii firm prywatnych obsługujących sektor samorządowy,
 • Prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności (2004 – obecnie).
Coś o sobie

Szczęśliwa babcia Marysi (7 l ) i Jasia (6 l) z którymi odkrywa świat wg. dziecka.

Pasjonuje się holistyką; Energią Uniwersalną i jej zastosowaniem (członek HUESA); biologicznymi cyklami w życiu człowieka i ich praktycznym wykorzystaniem; uwarunkowaniami rozwoju cywilizacji na Ziemi; praktyczną teorią sukcesu – ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań psycho –socjologicznych.

Podróżuje śladami dawnych kultur, szczególnie - Polska, Australia, Indie, Sri Lanka, Tajlandia. Szczęście dopełnia leśna działka na której oprócz śpiewu ptaków, słychać radosne głosy najbliższych.

Grażyna Leśniak-Łebkowska
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr hab. prof SGH Grażyna Leśniak-Łebkowska
kontakt:lebkowska@sgh.waw.pl
konsultacje:

czwartek 17.30-18.30 Grosik

seminaria:

191271-0314; 291271-0314 -

czwartek 17.30-18.30 Grosik

Zainteresowania naukowe
 • Zrównoważony rozwój, ekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego uwarunkowania, społeczna odpowiedzialność biznesu. Badania: Strengthening Business Contributions to Sustainable Development in CEE Countries (CH. Mott Foundation), „European Platform for Excellence in CSR Research (6PR UE)
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, strategiczne podstawy budowy wartości przedsiębiorstwa. Badania: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw (KBN), Zarządzanie w kryzysie, Uwarunkowania i realizacja strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw, ryzyko inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów w krajach Europy Śr.-Wsch.
 • Zarządzanie projektami. Inicjator, kierownik i koordynator projektów naukowo- badawczych, edukacyjnych i biznesowych
Najważniejsze publikacje
 • Zasobowa koncepcja budowy strategii a tworzenie i migracja wartości (OiK 2006)
 • Dylematy rozwoju strategicznego i kształtowanie przyszłości w duchu społecznej odpowiedzialności korporacji (SGH 2006)
 • Miejsce zarządzania projektami w procesie internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw (SGH 2008)
 • Międzynarodowe nisze jako szansa rozwoju strategicznego polskich przedsiębiorstw (SGH 2009)
 • Action Learning Worldwide. Experiences of Leadership and Organizational Development pod red. Y. Boshyka –współautor (Palgrave 2002)
Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • Współinicjator i Dyrektor programu Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA), wspólnego programu SGH i Uniwersytetu Minnesoty w latach 1998-2008
 • Kierownik studium podyplomowego prowadzonego od 15 lat w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
 • Członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów, komisji ds. nostryfikacji dyplomów zagranicznych przez SGH przy KZiF
Osiągnięcia i działalność poza SGH
 • Ekspert ITC w Genewie w latach 1991-92
 • Ekspert NFOŚ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ekspertyzy i programy edukacyjne finansowane przez UE)
 • Koordynator krajowy programów realizowanych w Polsce dla kadry kierowniczej poziomu business i executive korporacji transnarodowych w ramach sieci Business Driven Global Action Learning and Executive Development. (m.in.General Electric, Johnson&Johnson, SAB Miller, Deutsche Post World Net, Pretoria Portland Cement) w latach 1992-2009
 • Członek zespołu ekspertów ds. wykorzystania funduszy unijnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w latach 2008-2010
 • Dyrektor Biura Promocji Inwestycji Zagranicznych Szczecina w latach 1992-1994
Coś o sobie
 • Piękno przyrody i jego ochrona na świecie, członkostwo WWF
 • Jamniki szorstkowłose miniaturowe
 • Samochody terenowe i podróże
 • Umacnianie więzi międzyludzkich, pozytywnego myślenia i chęci do nowych inicjatyw
Maria Pietrzak
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr Maria Pietrzak
kontakt:maria.pietrzak@sgh.waw.pl
Zainteresowania naukowe
 • internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • zarządzanie międzykulturowe
 • zarządzanie strategiczne
 • etyka w biznesie
Najważniejsze publikacje

Najważniejsza, która ukaże się niebawem to rozdział w książce: Wpływ internacjonalizacji na zmiany łańcucha wartości grup kapitałowych, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce – strategie i struktury, red. M. Romanowska, PWE, Warszawa 2011.

Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • współtworzenie studiów magisterskich w języku angielskim - „International Business”
 • sekretarzowanie kilku edycjom Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia i Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich
 • pełnienie funkcji dyrektora akademickiego Summer University Warsaw 2006
 • udział w organizacji CEMS Annual Events 2005
Osiągnięcia i działalność poza SGH
 • uczestnictwo w kilku projektach firm doradczych
 • roczne stypendium Prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcia naukowe
Coś o sobie

Lubię: śpiewać, uczyć się języków, pielęgnować kwiaty, gotować
Dzieci: Ola i Wojtuś

Piotr Wachowiak
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak
kontakt:pwacho@sgh.waw.pl
konsultacje:

Sroda 17.00-18.00 Grosik

seminaria:

193411-0616; 293411-0616 - 

środa 18.00-19.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Teoria negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznesu. W przygotowaniu rozprawa habilitacyjna na temat wrażliwości społecznej polskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje
 • P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002.
 • P. Wachowiak, S. Gregorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Profesjonalne prezentacja. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Difin, Warszawa 2008.
Osiągnięcia, inna działalność w SGH

Działalność

 • W latach 2001 – 2009 dyrektor administracyjny/ kanclerz SGH,
 • Wykładowca w Programie Master de Management Economique Europeen organizowanych przez SGH wspólnie z Le Groupe HEC de Paris,
 • Współzałożyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH,
 • Zaangażowany w działalności Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego,
 • Opiekun Chóru SGH,
 • Prezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH.

Osiągnięcia:

 • Nagroda Rektora SGH z tytułu znalezienia się w grupie najlepszych pracowników dydaktycznych SGH według studenckiej listy Top 10 w latach 2004-2008.
Osiągnięcia i działalność poza SGH

Działalność:

 • Sekretarz redakcji Kwartalnika PAN „Organizacja i Kierowanie”,
 • ekspert w zespole do prac nad doskonaleniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół powołany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Osiągnięcia:

 • Promotor pracy magisterskiej D. Biernat pt. Zarządzanej projektami deweloperskimi nagrodzonej przez Ministra Infrastruktury w roku 2008,
 • Nagroda Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN w ogólnopolskim konkursie w zakresie nauk o zarządzaniu w kategorii monografie za pracę: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
Coś o sobie

Mam żonę Kasię, która również pracuje na SGH w CWFiS i córkę Manię oraz szesnastoletnią jamniczkę Jagę. Zbieram figurki słoni. Moja kolekcja liczy już ponad 650 figurek. Mimo, że nie mam słuchu doceniam wspaniały Chór SGH, którego jestem opiekunem. Uwielbiam jeździć na nartach, dlatego też zimą mógłbym mieszkać w górach. Często wyjeżdżam z grupą przyjaciół z SGH na zagraniczne wojaże.

Sławomir Winch
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr Sławomir Winch
kontakt:swinch@sgh.waw.pl
konsultacje:

piątek 12.00-13.00 - Grosik

seminaria:

piątek 12.00-13.00 - Grosik

Zainteresowania naukowe

negocjacje, przywództwo, kultura organizacyjna

Najważniejsze publikacje
 • A. Winch, S. Winch, Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin, wydanie 2, Warszawa 2010.
 • S. Winch, Współpraca vs manipulacja – dylemat etyczny czy wybór strategiczny firmy? (wyniki badań),
 • „Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów”, Zeszyt Naukowy 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010,
 • L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch /red./, Profesjonalne prezentacje – teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • S. Winch, Typy strategii perswazyjnych, w R. Garpiel, K. Leszczyńska /red./: Sztuka perswazji, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2003.
 • S. Winch, Kulturowe dylematy w praktyce zarządzania, w: M. Romanowska, P. Wachowiak /red./, Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
Osiągnięcia i działalność poza SGH

Trener z zakresu negocjacji oraz kierowania zespołem. Realizacja szkoleń dla przedstawicieli ponad siedemdziesięciu firm produkcyjno – handlowo – usługowych.

Coś o sobie

Zainteresowania poza zawodowe – piłka nożna (liga angielska).

Wioletta Mierzejewska
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:dr Wioletta Mierzejewska
kontakt:wiola.jakubowska@gmail.com
konsultacje:

piątek 14.00 - 15.00 Grosik

seminaria:

piątek 14.00 - 15.00 Grosik

 

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe związane są z problematyką zarządzania strategicznego, a w szczególności strategiami dywersyfikacji i internacjonalizacji, sposobami rozwoju przedsiębiorstw oraz elastycznością przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi w turbulentnym otoczeniu. Brałam udział w badaniach naukowych związanych z tymi zagadnieniami, między innymi w badaniach dotyczących strategii internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz grancie naukowym KBN, w którym byłam odpowiedzialna za analizę strategii dywersyfikacji polskich grup kapitałowych.

Najważniejsze publikacje

Kilka artykułów z obszaru moich zainteresowań. Te najważniejsze publikacje jeszcze przede mną.

Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • Udział w projekcie ”Kafeteria edukacyjna dla licealistów”,
 • Udział w projekcie Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych ”Innowatorium. Tydzień przedsiębiorczości”
 • Współorganizacja konferencji naukowych organizowanych przez Katedrą Zarządzania w Gospodarce
Osiągnięcia i działalność poza SGH
 • Udział w projektach, przeprowadzanie analiz:
 • Audyt systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w ORLEN KolTrans Sp zoo
 • Analiza sektora hotelarskiego w Polsce z perspektywy organizacji EURO 2012
 • Analiza rynku hotelarskiego ze szczególnym uwzględnieniem segmentu SPA
 • Przygotowanie modułów e-learningowych dotyczących struktur organizacyjnych i zarządzania wiedzą na potrzeby Akademii PARP
Coś o sobie

W czasie wolnym czytam (kryminały, literatura s-f i fantasy), oglądam filmy (kino europejskie i azjatyckie, anime- głównie cyberpunk). Jestem zwolenniczką aktywnego trybu życia, dużo jeżdżę na rowerze, pływam i praktykuję ashtanga yoga. Ostatnio stałam się też posiadaczką motoru (proszę patrzeć w lusterka ;)).

Bartosz Majewski
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:mgr Bartosz Majewski
kontakt:bartosz.majewski@sgh.waw.pl
konsultacje:

środa 14.00-15.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna, przedsiębiorczość. Pracuję nad doktoratem na temat reorientacji strategicznej przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, red. Piotr Wachowiak, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006, (autor 4 rozdziałów i współautor 2)
 • M. Kachniewski, B. Majewski, P. Wasilewski, Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, FERK i FPAiKE, Warszawa 2008;
 • B. Majewski, A. Tomaszewski, ABC przedsiębiorczości, WSIP, Warszawa 2009;
Osiągnięcia, inna działalność w SGH

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości w SGH; autor zadań do Olimpiady przedsiębiorczości; współopiekun SKN Przedsiębiorczości; sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów SGH;

Osiągnięcia i działalność poza SGH

Współpraca z firmami konsultingowymi w zakresie przygotowywania do egzaminu na biegłych rewidentów, konsultant ds. programów edukacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, analizy i opracowania dla firm zewnętrznych.

Coś o sobie

Mam żonę i dwie córeczki.

Albert Tomaszewski
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:mgr Albert Tomaszewski
kontakt:albert.tomaszewski@sgh.waw.pl
konsultacje:

środa 12.00-13.00 Grosik

Zainteresowania naukowe

Strategie przedsiębiorstw, struktury organizacyjne, przedsiębiorczość. W przygotowaniu rozprawa doktorska na temat organizacji sieciowych.

Najważniejsze publikacje
 • B. Majewski, A. Tomaszewski, ABC przedsiębiorczości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
 • A. Tomaszewski, Open source jako przykład modelu organizacji funkcjonującej w warunkach dużej zmienności „Przegląd organizacji”, nr 5/2009
Osiągnięcia, inna działalność w SGH
 • Specjalista ds. projektów edukacyjnych w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej
 • Współpracownik Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • Zaangażowany w organizację projektów edukacyjnych: Olimpiada Przedsiębiorczości, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Innowatorium Przedsiębiorczości
Coś o sobie

Z natury optymista. Wielbiciel dobrego jedzenia i miłośnik kulinarnych eksperymentów. Entuzjasta nowinek technologicznych i Internetu. Wspólnie z żoną wolne chwile poświęca na podróże w coraz odleglejsze zakątki globu.

Beata Chełstowska
Informacje podstawowe
Imię nazwisko:mgr Beata Chełstowska
kontakt:beata.chelstowska@sgh.waw.pl