Informacje dla studentów
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: kzwg@sgh.waw.pl
Wyślij wiadomość lub pytanie
Publikacje
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategioczne, uwarunkowania prawne
Joanna 0Cygler, Maria 1Aluchna, Elżbieta 2Marciszewska, Marzanna. Katarzyna 3Witek-Hajduk, Grzegorz 4Materna
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategioczne, uwarunkowania prawne
Wolters Kluwer, Warszawa 2013
ISBN 9788326443602, format B5,

Kooperencja staje się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki światowej. Dowodzą tego rosnąca powszechność zjawiska w skali międzynarodowej oraz jego znaczenie dla rozwoju poszczególnych sektorów i korporacji, jak również dla konkurencyjności krajów i regionów. Swoistym bodźcem do zacieśniania relacji kooperencyjnych jest obecny kryzys – korporacje częściej nawiązują współpracę konkurencyjną, uznając takie postępowanie za sposób na przetrwanie trudnych czasów. Ponieważ znacze¬nie kooperencji w strategiach przedsiębiorstw wzrasta, konieczne jest bliższe jej poznanie oraz wskazanie sposobów wykorzystania w działalności ponadnarodowej.

W książce zaprezentowano złożoność relacji kooperencyjnych, która dotyczy form współpracy między konkurentami, poziomów występowania zjawiska, dynamiki jego kształtowania się, wzajemnego oddziaływania strumieni kooperacji i konkurencji. Dokonano analizy skomplikowanego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, które decydują się na kooperencję. Szczególną uwagę poświęcono procesom i zjawiskom towarzyszącym internacjonalizacji i globalizacji.

  Szczegółowo omówiono:
 • istotę relacji kooperencyjnych, ich główne cechy, podstawowe koncepcje teoretyczne i wymiary tworzenia tych relacji w zglobalizowanym świecie,
 • poziomy kooperencji (międzyorganizacyjną, wewnątrzorganizacyjną i między jednostkami),
 • prawne aspekty kooperencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o ochronie konkurencji,
 • międzynarodowe rozwiązania legislacyjne dotyczące współpracy konkurencyjnej,
 • znaczenie kooperencji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • odmiany kooperencji wyróżnione ze względu na formę organizacyjną współpracy,
 • kooperencję globalną w grupach kapita¬łowych, w tym przyczyny tworzenia grup kapitałowych jednocześnie współpracujących i rywalizujących ze sobą,
 • obszary strumieni koope¬rencyjnych,
 • relacje kooperencyjne w polskich grupach kapitałowych,
 • kształtowanie się relacji kooperencyjnych na poziomie globalnym na przykładzie sektora lotniczego.

Każdy spośród pięciu Autorów publikacji dostrzega nieco inne problemy związane z kooperencją we współczesnym świecie. Mimo integralności rozdziałów każdy z nich rysuje odmienny obraz kooperencji w wymiarze międzynarodowym. Wskazuje na zróżnicowane jej oblicza, formy, typy, poziomy oraz role w dobie globalizacji.

Dzięki temu książka ma unikatowy, otwarty charakter. Skłania do dyskusji nad kooperencją, zachęca do poszukiwania nowych, własnych, oryginalnych poglądów na temat tego zjawiska. Inspiruje do badań nad możliwościami wykorzystania relacji kooperencyjnych w turbulentnym i globalizującym się otoczeniu.

Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny
red. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski
Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń 2011
ISBN 978-83-7285-598-5, format B5, stron 470

"Jedyną stałą rzeczą w zarządzaniu są zmiany" - twierdził najczęściej cytowany w literaturze guru zarządzania Peter F. Drucker. Zmiany są także od lat przedmiotem zainteresowania, niezwykle atrakcyjnym tematem dyskusji, pogłębionych refleksji i publikacji naukowych. W naukach o zarządzaniu od lat 70. ubiegłego wieku coraz więcej miejsca poświęca się zmianom o charakterze przełomowym, rewolucyjnym. Wystarczy przypomnieć książki Alvina Tofflera i Heidi Toffler Trzecia fala, Rewolucyjne bogactwo; Petera F. Druckera Wiek nieciągłości, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Philipa Kotlera i Jima A. Caslione Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. czy książki polskich naukowców, m.in. Andrzej K. Koźmiskiego Zarządzanie w warunkach niepewność oraz Wiesława M. Grudzewskiego, Ireny K. Heiduk, Anny Sankowskiej i Moniki Wańtuchowicz Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo w przyszłości. Wszyscy ci autorzy za przyczynę przełomów uznają: zmieniające się gwałtownie otoczenie, w którym działają organizacje, jego nieprzewidywalność oraz turbulencje, jakie powodują.

Ekonomia bez tajemnic. Część 1
Ekonomia bez tajemnic. Część 1
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010
ISBN 978-83-020-8712-7, format B5, s. 192

Podręcznik do nauczania przedmiotu podstawy ekonomii dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec . Część 1. obejmuje treści programowe związane z mikroekonomią, a część 2. - zagadnienia makroekonomiczne. Książka porusza problematykę związaną z istotą gospodarowania i rynku, charakterystyką gospodarstw domowych, produkcją dóbr i usług, a także z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku.

Ekonomia bez tajemnic. Część 2
Ekonomia bez tajemnic. Część 2
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010
ISBN 978-83-020-9167-4, format B5, s. 160, wydanie VI

Podręcznik napisany do programu nauczania przedmiotu podstawy ekonomii dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec. Część 1. obejmuje treści programowe związane z mikroekonomią, a część 2. - zagadnienia makroekonomiczne. Książka porusza treści zagadnienia dotyczące systemów gospodarczych, równowagi makroekonomicznej, wzrostu ekonomicznego, funkcji państwa w gospodarce, systemów pieniężnych i systemu bankowego, polityki fiskalnej i pieniężnej, inflacji, bezrobocia oraz wymiany międzynarodowej. W ostatnim rozdziale przedstawiono transformacje gospodarki polskiej.

Ekonomia bez tajemnic. Poradnik
Ekonomia bez tajemnic. Poradnik
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010
ISBN 83-02-09168-5, format B5, s.204
Poradnik do podręczników Ekonomia bez tajemnic. Część 1 i Ekonomia bez tajemnic. Część 2., do nauczania podstaw ekonomii w ramach kształcenia zawodu technik ekonomista i technik handlowiec.
Przedsiębiorczość bez tajemnic
Przedsiębiorczość bez tajemnic
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010
ISBN 978-83-020-9888-8, format B5, s. 264

Popularny podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości w liceum i technikum. Nowatorskie ujęcie zagadnienia i jego atrakcyjna forma sprawia, że podręcznik skutecznie przygotowuje młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. Pakiet nauczania oprócz podręcznika obejmuje poradnik, zeszyt ćwiczeń, obudowę internetową (oddzielne strony dla ucznia i dla nauczyciela). Zagadnienia przedsiębiorczości rozważane są w czterech aspektach: przedsiębiorczości wewnętrznej, przedsiębiorczości na polu zawodowym, przedsiębiorczości w rodzinie oraz przedsiębiorczości w środowisku lokalnym.

Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
ISBN 978-83-7378-562-5, format B5, s. 232
Współcześnie, przewaga konkurencyjna organizacji wyraża się w ich zdolności do tworzenia wartości poprzez zasoby niematerialne, w tym kapitał intelektualny. Poniższa praca podejmuje złożoną problematykę kapitału intelektualnego oraz jego wpływu na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw stanowiąc cenne źródło wiedzy w tym zakresie. Monografia ma wysokie walory naukowe, zarówno w warstwie epistemologicznej, jaki i metodologicznej. Wnosi wiele nowych wartości do zarządzania strategicznego, szczególnie do zasobowej szkoły myślenia strategicznego.
ABC przedsiębiorczości – podręcznik dla liceum i technikum
ABC przedsiębiorczości – podręcznik dla liceum i technikum
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009
ISBN 978-83-02-10744-3, format B5, s. 288

Celem podręcznika jest ukazanie przedsiębiorczości jako pojęcia, wykraczającego poza czynności związane wyłącznie z prowadzeniem własnej firmy. Przekonując, że przedsiębiorczość to przede wszystkim umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nadarzających się szans w celu zaspokajania potrzeb swoich i innych, autorzy poruszają wiele ważnych dla wchodzących w dorosłość uczniów szkół średnich kwestii. W kolejnych rozdziałach opisują m.in.: jak planować swoją przyszłość, jak zarządzać pieniędzmi, jak efektywnie współpracować z innymi, jak zarejestrować przedsiębiorstwo i jak osiągać sukcesy na rynku pracy.

ABC przedsiębiorczości – poradnik dla nauczyciela
ABC przedsiębiorczości – poradnik dla nauczyciela
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009
ISBN 978-83-02-10745-0, format B5, s. 194

Poradnik jest uzupełnieniem podręcznika przeznaczonego dla uczniów liceów i techników. Cykl w przystępny sposób prezentuje aspekty związane z przedsiębiorczością, dotyczące praktycznych problemów: wyboru ścieżki kariery zawodowej, zarządzania pieniędzmi, umiejętności społecznych, prowadzenia działalności gospodarczej. W poradniku dla nauczyciela znalazły się przykładowe scenariusze zajęć, rozwiązania ćwiczeń i zadań z podręcznika oraz materiały dodatkowe.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
ISBN 978-83-208-1824-6, format B5, Wydanie IV, s. 243

Jest to trzecie, zmienione wydanie cenionego podręcznika uczącego metod analizy strategicznej i umiejętności posługiwania się nimi. Autorki opisują metody służące do analizy makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz do analizy sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę poświęcają analizie SWOT, umożliwiającej zbadanie wnętrza organizacji oraz jej otoczenia konkurencyjnego. Wskazują również na sposoby pozyskiwania informacji potrzebnych do opracowania analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Obecne wydanie zostało wzbogacone o najnowszą wiedzę i najciekawsze doświadczenia praktyczne z ostatnich lat. Bogaty zestaw ćwiczeń z formularzami jest nieocenioną pomocą zarówno dla studentów, jak i menedżerów pragnących samodzielnie wykonać analizę strategiczną swego przedsiębiorstwa.

Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne
Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne
SGH , Warszawa 2009
ISBN 978-83-7378-421-5, format B5, stron 238

Reakcje przedsiębiorstw na postępującą globalizację i skokowe turbulencje otoczenia powodują konieczność poszukiwania przez przedsiębiorstwa nowych źródeł przewagi konkurencyjnej oraz kierunków rozwoju relacji z konkurentami. Jednym z nowych zjawisk zidentyfikowanych w ostatnich latach jest kooperencja przedsiębiorstw. Kooperencja jest pojmowana jako jednoczesna współpraca i konkurencja między bezpośrednimi konkurentami. Należy ona do niezwykle trudnych, dynamicznych i jednocześnie niebezpiecznych typów między konkurentami. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na fundamentalne pytanie: co skłania przedsiębiorstwa do wyboru kooperencji jako sposobu tworzenia i realizacji strategii ich rozwoju? Rozpatruje dwa typy czynników: zewnętrzne (sektorowe) i wewnętrzne (korporacyjne). Książka zawiera najnowsze dokonania teoretyczne na świecie z zakresu kooperencji oraz prezentuje własne – oryginalne rozwiązania. Jest bogato ilustrowana przykładami ze światowej i polskiej praktyki gospodarczej. Praca J. Cygler jest trzecią na świecie i pierwszą polską zwartą publikacją poświęconą kooperencji przedsiębiorstw.

Książka jest prekursorska z punktu widzenia podjętej problematyki, jakkolwiek osadzona na gruncie zarządzania strategicznego. W tym obszarze Autorka porusza się swobodnie, o czym świadczy analiza wielu problemów, jak i wykorzystana literatura. […] Autorka postawiła sobie bardzo ambitne cele i w pełni je zrealizowała. Praca reprezentuje wysoki poziom teoretyczny, jest bogata w solidną empirię i zawiera rzetelne wnioski badawcze

prof. zw. dr hab. Grażyna Gierszewska
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Jest to publikacja bardzo wartościowa, interesująca, użyteczna i aktualna w kontekście pojawiających się problemów zarządzania strategicznego. Książka może być przydatna w realizacji badań naukowych i zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, a także posłużyć do rozwinięcia umiejętności menedżerskich (osób o przygotowaniu akademickim). Wśród walorów książki J. Cygler należy wymienić wysoki poziom naukowy, nowość tematyki i jej kompleksowe ujęcie oraz rzetelną analizę złożonego i trudnego fragmentu teorii i praktyki zarządzania. Jednocześnie jest to książka napisana ładnym językiem, przystępnie i przekonująco objaśniająca poszczególne zagadnienia, zawierająca wiele wykresów, rysunków i tabel, jak też bogactwo literatury zagranicznej. Z omawianej książki można wiele dowiedzieć się o istocie kooperencji, jak też o metodzie badań w zakresie zarządzania i warsztacie pracy naukowo-badawczej.

Prof. zw. dr hab. Anna Zorska
Szkoła Główna Handlowa

[Książka] jest oryginalną, wartościową monografią naukową z zakresu kooperencji, nowatorską nie tylko w skali krajowej, ale także międzynarodowej. Przedstawiona przez Autorkę koncepcja kooperencji, oparta na solidnych podstawach teoretycznych nowoczesnych rozwiązaniach metodycznych, stanowi oryginalny, znaczący wkład w rozwój nauk o zarządzaniu. Jednocześnie rozwiązania przedstawione w pracy mają wartość praktyczną.

Prof. zw. dr hab. Michał Trocki
Szkoła Główna Handlowa

Praca stanowi, w moim głębokim przekonaniu, cenny i bardzo na czasie przyczynek do rozwoju nauk o zarządzaniu, szczególnie w obszarze zarządzania strategicznego. Dotyczy ona zjawiska względnie nowego, mało dotąd rozpoznanego i opisywanego głównie fragmentarycznie. Ze względu na kompleksowość prezentowanych w pracy problemów może być ona traktowania jako pierwsza w Polsce, wyczerpująca monografia podjętej w niej problematyki. Prezentowane w pracy poglądy i opinie oparte są na rzetelnej analizie światowej literatury naukowej poświęconej kooperencji, co daje polskiemu czytelnikowi możliwość poznania, jaki jest rzeczywisty stan wiedzy dotyczącej istoty, rodzajów i uwarunkowań kooperencji.

Dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Joanna Cygler przedstawiła w zwartej, syntetycznej formie w sposób klarowny i wysoce kompetentny interesującą problematykę relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw, co nie było łatwym zadaniem, zważywszy fakt, że zagadnienia te były dotychczas przedstawiane w polskiej literaturze w sposób fragmentaryczny, przyczynkarski i powierzchowny.

Dr hab. Bogdan Mróz, prof. SGH
Szkołą Główna Handlowa

Książka zdobyła nagrodę w IX konkursie na prace naukowe, zorganizowanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (za lata 2007-2009, w kategorii prace habilitacyjne)

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
ISBN 978-83-208-1813-0, format B5, Wydanie II zmienione, s. 268

Jest to trzecie, zmienione wydanie cenionego podręcznika uczącego metod analizy strategicznej i umiejętności posługiwania się nimi. Autorki opisują metody służące do analizy makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz do analizy sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę poświęcają analizie SWOT, umożliwiającej zbadanie wnętrza organizacji oraz jej otoczenia konkurencyjnego. Wskazują również na sposoby pozyskiwania informacji potrzebnych do opracowania analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Obecne wydanie zostało wzbogacone o najnowszą wiedzę i najciekawsze doświadczenia praktyczne z ostatnich lat. Bogaty zestaw ćwiczeń z formularzami jest nieocenioną pomocą zarówno dla studentów, jak i menedżerów pragnących samodzielnie wykonać analizę strategiczną swego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorczość bez tajemnic. Zeszyt ćwiczeń
Przedsiębiorczość bez tajemnic. Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009
ISBN 978-83-02-10716-0, format B5, s. 111

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika pt. Przedsiębiorczość bez tajemnic. Ściśle skorelowany z podręcznikiem, zawiera zestaw ćwiczeń do każdej z pięciu części podręcznika. Ćwiczenia mają zróżnicowany charakter, a ich wykonanie wspomaga kształtowanie i utrwalanie zróżnicowanych umiejętności.

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw
Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
ISBN 978-83-7378-368-3, format B5, s. 310

W książce przedstawiono kulturowe i kadrowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw. W czterech częściach szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

 • kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • wybrane problemy zarządzania w aspekcie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Książka stanowi bardzo dobre kompendium wiedzy na temat kulturowych i kadrowych uwarunkowań internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Prezentacja profesjonalna
Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch
Prezentacja profesjonalna
Difin , Warszawa 2008
ISBN 978-83-7251-883-5, format B5, s. 182

Książka jest adresowana dla studentów oraz osób, które w swojej pracy zawodowej wchodzą w rolę prezentera i poszukują wskazówek zwiększających skuteczność podejmowanych działań. Jest ona przeznaczona także dla pragnących poznać psychospołeczne mechanizmy kształtujące proces wystąpień publicznych. Propozycje autorów są oparte zarówno na ich własnych wieloletnich doświadczeniach z zakresu sztuki prezentacji, jak i na przemyśleniach osób, dla których jest ona nieodłącznym elementem życia zawodowego.

Szerokie spectrum poruszanych zagadnień czyni z książki uniwersalny poradnik, niezwykle pożyteczny dla szerokiego grona odbiorców: menedżerów, nauczycieli, trenerów oraz uczestników wszystkich typów kształcenia. Przemawia za tym również duży udział konkretnych informacji i rad praktycznych dotyczących na przykład wyglądu zewnętrznego, aranżacji Sali, tempa mówienia itp.

Wyważone połączenie treści teoretycznych i aspektów utylitarnych decyduje o możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej dzięki tej książce do różnych celów i w różnych dziedzinach, prezentacji projektu, oferty handlowej czy prowadzenia szkolenia.

Fragment recenzji
prof. dr hab. Marty Juchnowicz

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych
Mirosław Kachniewski, Bartosz Majewski, Przemysław Wasilewski
Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych
Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008
ISBN 83-922607-9-1, format B5, s. 220

Publikacja wydana w ramach kursu e-learningowego Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy, realizowanego przez FPAiKE we współpracy z FERK, pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych. W przystępny i praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
ISBN 978-83-7378-367-6, format B5, s. 392

Książka omawia międzynarodowy kontekst zarzadzania przedsiębiorstwem i sposób włączanie się polskich przedsiębiorstw do gospodarki światowej.

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw można uznać za dominującą tendencję w gospodarce XX i XXI wieku. Uwolnienie wielu krajów i regionów świata z ograniczeń narzuconych przez zimna wojnę i polityczną nieufność miedzy Wschodem i Zachodem zaowocowało współpracą krajów w zakresie ujednolicenia standardów produkcyjnych i usługowych oraz otwarcia gospodarek dla towarów i usług płynących z innych krajów. Szybkie poszerzenie się Unii Europejskiej, rozwój strefy euro, dynamiczny rozwój gospodarki chińskiej, rosyjskiej, indyjskiej i generalnie poprawne stosunki miedzy większością krajów świata doprowadziły do przyspieszonej globalizacji w wielu sektorach i branżach.

Globalizacja zmieniła oblicze konkurencji. Nie do końca ziściły się prognozy specjalistów, którzy kilkanaście lat temu przewidywali hiperkonkurencje, która wymiecie z rynku globalnych graczy. Proces umiędzynarodowienia gospodarki wykreował wielkich globalnych graczy – korporacje transnarodowe, które dzięki globalnej skali i logice działania stały się równie wielkie, jak bogate. Równocześnie stworzył wyjątkowe szanse rozwojowe lokalnym przedsiębiorstwom, które mając unikatowe przewagi, cenione przez światowe firmy, maja szanse włączenia się w działalność międzynarodowych korporacji sieciowych.

Książka pomoże Czytelnikom w zrozumieniu skomplikowanego procesu internacjonalizacji gospodarki i przedsiębiorstw i ocenić, w jakim stopniu włączenie się polskich przedsiębiorstw w globalną konkurencję wpłynęło na ich kondycję i strategie.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna
red. Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski, Piotr Wachowiak
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna
FPiAKE, Warszawa 2007
ISBN 978-83-922607-8-3, format B5, s. 286

W książce omówiono metody doskonalenia edukacji w zakresie przedsiębiorczości na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. W czterech częściach omówiono szczegółowo następujące zagadnienia:

 • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości,
 • edukacja i postawy przedsiębiorcze w kształceniu akademickim,
 • edukacja i postawy przedsiębiorcze w szkolnictwie średnim,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
Przedsiębiorczość bez tajemnic. Poradnik dla nauczyciela i program nauczania
Przedsiębiorczość bez tajemnic. Poradnik dla nauczyciela i program nauczania
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007
ISBN 978-83-02-09890-1, format B5, s. 152

Poradnik dla nauczyciela oraz program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Poradnik zawiera plan kształcenia oraz szczegółowe wskazówki dotyczące realizacji zajęć.

Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie
Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie
Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007
ISBN 978-83-208-1712-6, format B5, s. 396

Nowoczesne podejście do przedsiębiorstwa wymaga połączenia w jednej perspektywie kwestii jego rozwoju, zarządzania tym procesem oraz kształtowania przez przedsiębiorstwo szeroko rozumianej wartości jako długookresowego celu jego działalności. Niezbędne jest posiadanie przekrojowej wiedzy, obejmującej zarówno bardziej ogólne, teoretyczne podstawy ewolucji modelu przedsiębiorstwa do jego współczesnej postaci, jak też praktycznie zorientowane koncepcje, narzędzia, techniki umożliwiające zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (kształtowanie wartości dla akcjonariuszy, zarządzanie zasobami niematerialnymi, CRM, wykorzystanie analizy due diligence). Praca jest zbiorowym efektem prowadzonego przez klika lat seminarium doktorskiego poświęconego problematyce zarządzania wartością przedsiębiorstwa, a gros jej objętości to adaptowane na potrzeby publikacji wydawniczej fragmenty powstałych w ramach seminarium, w części wyróżnionych różnymi nagrodami, prac doktorskich (unikalna możliwość zapoznania się z przykładami tego typu tekstów przez osoby zamierzające otworzyć przewód doktorski).

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
Sylwester Gregorczyk, Anna Karmańska, Stanisław Kasiewcz, Bartosz Majewski, Urszula Malinowska, Waldemar Rogowski,
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006
ISBN 83-722-8181-5, format B5, s. 554

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem. Znajdują się w niej informacje przydatne dla każdego menedżera oraz osób zajmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie, np. głównych księgowych. Omówione są w niej następujące zagadnienia: przedsiębiorstwo na rynku, uwarunkowania ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa, strategia przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa, ludzie w przedsiębiorstwie, proces podejmowania decyzji, finanse, kontrola w przedsiębiorstwie.

Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
ISBN 978-83-7378-237-2, format B5, s. 654

Książka przedstawia najnowsze koncepcje w zakresie zarządzania strategicznego oraz wyniki badań empirycznych nad różnymi aspektami budowania i realizacji strategii w rodzimych przedsiębiorstwach. Autorami opracowań poświęconych tymże zagadnieniom są naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Liczną grupę stanowią naukowcy młodzi, prowadzący badania na potrzeby przygotowywanych dysertacji doktorskich i prac habilitacyjnych.

Dla osób, które od kilkudziesięciu lat rozwijają teorię zarządzania strategicznego, widoczny jest – typowy dla teorii dojrzałych – proces rozwarstwiania się tej problematyki i łączenia jej z innymi działami nauk o zarządzaniu oraz ekonomii. Podczas studiowania niniejszej książki Czytelnik zauważy, jak bardzo poszerzył się w ostatnich latach obszar zainteresowania przedstawicieli zarządzania strategicznego – obiektem badań są już nie tylko przedsiębiorstwa i ich grupy, lecz także organizacje non profit, władze samorządowe, sieci przedsiębiorstw czy grona (klastry).

Częściej zwraca się też uwagę na pozaekonomiczne determinanty i kryteria racjonalności decyzji strategicznych – przykładem może tu być rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa czy koncepcji interesariuszy. Charakterystyczna dla badań z ostatnich lat jest problematyka implementacji strategii. Zaowocowało to zbliżeniem z ekonomią oraz szerszym niż dotychczas wykorzystaniem metod znanych z rachunkowości, finansów, logistyki i marketingu do badania i opisywania problemów zarządzania strategicznego.

Przedsiębiorczość bez tajemnic. Broszura uzupełniająca do podręcznika
Przedsiębiorczość bez tajemnic. Broszura uzupełniająca do podręcznika
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006
ISBN 978-83-02-09682-2, format B5, s. 48

Broszura uzupełniająca treści podręcznika pt. Przedsiębiorczość bez tajemnic. Broszura przygotowuje uczniów do podjęcia pracy oraz porusza zagadnienia związane z etyką w biznesie.

Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
ISBN 83-737-8212-5, format B5, s. 166

W książce zaprezentowano autorski model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Został zaprezentowane wyniki kilkuletnich badań nad sposobami pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Zaprezentowany przez Autorów sposób pomiaru kapitału intelektualnego może być wykorzystany w praktyce gospodarczej. Oprócz wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa model pozwala również na określenie jego możliwości rozwojowych. Książka została nagrodzona przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac w zakresie nauk o zarządzaniu powstałych w latach 2005-2006 w kategorii monografie.

Kierowanie zespołem projektowym
Sylwester Gregorczyk, Bartosz  Grucza, Krzysztof Ogonek, Piotr Wachowiak
Kierowanie zespołem projektowym
Difin, Warszawa 2004
ISBN 83-7251-471-2, format B5, wydanie I

Szczególnie cenna jest, przedstawiona w książce, problematyka funkcjonowania zespołu projektowego zawierająca przegląd najważniejszych problemów i ich rozwiązań.

W tej części książki autorzy przedstawili zarówno zagadnienia organizacji pracy zespołu projektowego, zagadnienia komunikacji i transferu wiedzy w zespole projektowym, zagadnienia przygotowania i podejmowania decyzji projektowych, motywowania i oceniania uczestników zespołu projektowego, jak i rozwiązywania konfliktów w zespołach projektowych.

Zespoły projektowe są przypadkiem szczególnym szerszej formy organizacyjnej, mianowicie zespołów zadaniowych. Recenzowana książka stanowi w związku z tym cenne kompendium wiedzy fachowej nie tylko z zakresu kierowania zespołami projektowymi, ale także z zakresu kierowania zespołami zadaniowymi. Polecić można ją więc nie tylko specjalistom zarządzania projektami ale każdemu specjaliście zarządzania. Podsumowując, uważam wydanie recenzowanej książki za cenną inicjatywę wydawniczą.

Książka stanowi wartościowy i oryginalny wkład - zarówno teoretyczny, jak też praktyczny - w rozwój problematyki zarządzania projektami: reprezentuje wysoki poziom merytoryczny i prezentuje nowoczesne, zgodne z poziomem światowym, podejście do omawianych zagadnień.

Leksykon zarządzania
Leksykon zarządzania
Difin , Warszawa 2004
ISBN 83-7251-438-0, format B5, stron 726

Leksykon zarządzania zawiera około 1000 haseł z dziedziny zarządzania i pokrewnych dyscyplin, takich jak: marketing, finanse, prawo, logistyka i ekonomia. Znajdą w nim Państwo wiele precyzyjnych definicji problemów, które dotychczas były niezdefiniowane lub też ich definicje były dalekie od naukowej poprawności. Opierając się na najnowszej literaturze światowej Autorzy haseł przedstawili właściwe definicje, pokazując związki każdego problemu z innymi. Stworzono w ten sposób swoisty łańcuch przyczynowo-skutkowy opisujący ważne dla zarządzania problemy.

Podejście procesowe w zarządzaniu
red. Maria Romanowska, Michał Trocki
Podejście procesowe w zarządzaniu
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
ISBN 83-7378-083-1 - tom I , 83-7378-084-X - tom II , format B5, tom I s. 443, tom II s. 445

Książka złożona z dwóch tomów jest zbiorem artykułów poświęconych podejściu procesowemu w zarządzaniu. Książka dotyka problematyki procesowej w różnych obszarach zarzadzania: budowanie strategii i jej implementacji, procesów innowacyjnych, zarzadzania jakością, procesów w obszarze zarzadzania ludźmi i kultury organizacyjnej.

Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw
Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
ISBN 83-7378-108-0, format B5, stron: 328

Książka podsumowuje proces przekształceń polskich przedsiębiorstw po 15 latach transformacji.

Odpowiada na pytania: jak poradziły sobie polskie przedsiębiorstwa z wyzwaniami gospodarki rynkowej? Jak zmieniły swoje strategie, relacje z klientami i dostawcami, metody walki konkurencyjnej? W jakim stopniu przekształciły swoje struktury organizacyjne i procedury, czy zmieniły lub zreformowały swoja kadrę? Czy w wyniku procesów przystosowawczych polskie przedsiębiorstwa osiągnęły poziom konkurencyjności pozwalający im skutecznie stawić czoła zagranicznym korporacjom?

Na te i wiele innych pytań odpowiada ta książka. Procesowi transformacji przez cały czas towarzyszyli naukowcy, śledząc i analizując proces przemian i zachowania polskich przedsiębiorstw. Wykorzystując wyniki badań kilkudziesięciu zespołów badaczy z całej Polski, autorzy książki naświetlili różne problemy transformacji widzianej oczami przedsiębiorców.

Pewne powtarzające się, charakterystyczne dla ostatnich kilkunastu lat zachowania strategiczne przedsiębiorstw złożyły się na empiryczny model strategii polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji.

Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji
Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
ISBN 83-208-1441-3, format B5, s. 405

Dorobek pierwszego okresu intensywnej restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw, przywracania podstaw ich podmiotowości w warunkach transformacji systemowej. Restrukturyzacja zrodziła nową jakość w środowisku przedsiębiorstw, wprowadziła wiele z nich na ścieżkę wzrostu i rozwoju wyznaczanego już nie tyle w ramach administracyjnych, centralnie sterowanych procedur, ile w oparciu o odradzające się mechanizmy rynku. Pojawiły się tendencje do integracji przedsiębiorstw, wykształcania się całkiem nowego układu podmiotowego z dominującą prywatną własnością oraz liczną rzeszą małych i średnich przedsiębiorstw. Otwarcie gospodarki postawiło przed krajowymi przedsiębiorstwami perspektywę globalizacji z wszystkimi jej możliwościami i zagrożeniami. Kluczowego znaczenia nabrało dobre zarządzanie jako warunek przetrwania i rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

Alianse Strategiczne
Alianse Strategiczne
Difin, Warszawa 2002
ISBN 83-7251-223-X, format B5, wydanie I, stron 206

Książka Alianse strategiczne podejmuje problematykę tworzenia i zarządzania aliansami strategicznymi. Uwzględniono w niej najnowsze dokonania teoretyczne z zakresu współpracy przedsiębiorstw, zilustrowane przypadkami z praktyki gospodarczej w Polsce i na świecie.

Dużym walorem książki jest również prezentacja doświadczeń praktycznych autorki, nabytych w trakcie prowadzonych badań i projektów doradczych.

"[Książka] reprezentuje dobry akademicki poziom i wnosi w dużej mierze nową wiedzę o roli, jaką alianse odgrywają we współczesnym zarządzaniu oraz bardzo potrzebną polskim menedżerom wiedzę o tym, jak zawierać alianse strategiczne i jak nimi zarządzać. [...] Może ona stać się ważną lekturą dla studentów wydziałów ekonomii i zarządzania, kadry naukowej oraz bardziej ambitnych menedżerów"
(prof. dr hab. Maria Romanowska)

Przedsiebiorstwo kooperujące
Przedsiebiorstwo kooperujące
Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002
ISBN 83-918099-3-5, format B5, s. 309

W kontekście bieżących dokonań teorii zarządzania oraz potrzeb praktyki dalszego reformowania polskiej gospodarki inicjatywa wydania książki poświęconej problematyce sygnowanej powyższym tytułem jest niewątpliwie ważna i potrzebna. W literaturze rodzimej brakuje zawartej pozycji prezentującej przedsiębiorstwo od strony kooperacji z szeroko rozumianym otoczeniem i już samo to przesadza o oryginalności dzieła.

Książka jest opracowaniem zbiorowym. Niewątpliwym jej walorem jest to, że prezentuje ona szerokie spectrum poglądów i różnorodności ujęć nierzadko tego samego zagadnienia (np. aliansów strategicznych przedsiębiorstw). Zważywszy, że całość oparto na materiałach przygotowanych na konferencję naukową, szerokie i dyskusyjne ujęcie tytułowej problematyki jest więc gwarantowane. Należy podkreślić, że w przypadku Przedsiębiorstwa kooperującego, obejmującego aż 37 krótkich rozdziałów zgrupowanych w pięciu częściach, ich układ i podporządkowanie głównym zagadnieniom wskazuje na duże wyczucie tematyki i umiejętności jej homogenizacji.

Przedsiębiorstwo partnerskie
red. Maria Romanowska, Michał Trocki
Przedsiębiorstwo partnerskie
Difin , Warszawa 2002
ISBN 83-7251-265-5, format B5, s. 352
Grupy kapitałowe w Polsce
red. Maria Romanowska, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak
Grupy kapitałowe w Polsce
Difin, Warszawa 2001
ISBN 83-7251-026-1, format B5,

Pierwsze wydanie książki Grupy kapitałowe w Polsce zostało nagrodzone w 1999 roku przez fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Publikacja otrzymała pochlebne recenzje w mediach oraz cieszy się zainteresowaniem środowiska akademickiego i gospodarczego.

Grupy kapitałowe w Polsce to pierwsze na naszym rynku opracowanie napisane wspólnie przez naukowców, prezesów największych polskich grup kapitałowych oraz specjalistów od zarządzania gospodarką.

Porusza kwestie powstawania i funkcjonowania grup kapitałowych, ram prawnych i organizacyjnych, jaki stwarza im polskie ustawodawstwo.

Podstawy organizacji i zarządzania
Podstawy organizacji i zarządzania
Difin, Warszawa 2001
ISBN 83-7251-121-7, format B5, stron 303

Książka jest podręcznikiem akademickim, któregom celem jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarzadzania w ujęciu problemowym. Autorzy skoncentrowali się na trzech grupach problemów, uznanych za kluczowe: na roli człowieka i zespołu w organizacji, na strukturach działalności gospodarczej i problemie podejmowania decyzji.

W książce omówiono kolejno: przedmiot i specyfikę nauk organizacji i zarzadzania, ewolucję nauki na tle rozwoju praktyki i zarzadzania, problematykę człowieka i zespołu, role kultury w zarzadzaniu, problem podejmowania decyzji oraz zbiór technik organizatorskich.

Autorzy dla lepszego zrozumienia tematyki zamieścili liczne przykłady, tabele i rysunki.

Profesjonalny menedżer
Profesjonalny menedżer
Difin, Warszawa 2001
ISBN 83-7251-117-9, format B5, stron 206

We współczesnych organizacjach każdy menedżer pełni wiele ról. To jego praca wpływa na dynamikę i kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Powinien on posiadać umiejętności planowania, organizowania, podejmowania trafnych decyzji, komunikowania się, motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji. Stopień opanowania tych umiejętności pozwala bezbłędnie odróżnić profesjonalnych menedżerów od osób, które pełnią te role przypadkowo.

Prezentowana książka opisuje umiejętności menedżerskie z punktu widzenia ich przydatności w pełniniu ról kierowniczych. Omawia techniki skutecznego i efektywnego kierowania. Charakteryzuje procesy podejmowania decyzji i procesy komunikowania się, przedstawiając konkretne wskazówki, jak należy postępować, kiedy i jak wykorzystywać narzędzia wpływu, techniki negocjacji i taktyki motywacyjne. Pokazuje również sytuacje konfliktowe, zachowania uczestników tych konfliktów oraz sposoby skutecznego ich rozwiązywania.

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa.
red. Ryszard  Borowiecki, Maria Romanowska
System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Difin, Warszawa 2001
ISBN 83-7251-183-7, format B5, stron 394

Początek XXI wieku jest okresem "nowej ekonomii". Ten tajemniczy termin określa nowy ład organizacyjny oparty na informacji i informatyce. Cechą przedsiębiorstw 'nowej ekonomii" jest koncentracja na zasobach niematerialnych, a w szczególności na kapitale intelektualnym. Podstawą kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa są zasady wiedzy jego pracowników i motywacja do ich wykorzystania na rzecz swojej firmy, a także zasoby informacyjne zgromadzone w specjalnie zaprojektowanych systemach informacyjnych. Z tych względów autorzy zajęli się problematyką projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu tymi systemami. Pokazano związek strategii i jej sukcesu z dostępem do informacji, a także omówiono różne podejścia do projektowania systemów informacyjnych i różne metodologie zarządzania nimi - w szczególności ich ochrony. Bowiem tworzenie przewagi konkurencyjnej opartej na informacji zależy w dużym stopniu od zdolności firmy do ochrony swojego systemu informacyjnego. W książce omówiono również prawne i informatyczne aspekty funkcjonowania systemów informacyjnych, pokazano rzeczywiste przypadki ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie, bariery i dylematy z tym związane. Książka jest skierowana przede wszystkim do menedżerów, którzy na co dzień borykają się z podejmowaniem decyzji w oparciu o niepełną informację i ponoszą konsekwencje niepotrzebnego często ryzyka.

Techniki sprzedaży i negocjacji
Anna Winch, Sławomir Winch
Techniki sprzedaży i negocjacji
Difin, Warszawa 2001
ISBN 83-7251-082-2, format B5, wydanie drugie, s. 213

Poruszana tematyka książki odpowiada na następujące pytania: jak przeciwdziałać presji i manipulacji? Co robić, gdy druga strona mówi nie? Jak sterować czasem w rozmowach? Dlaczego ludzie ulegają wpływom innych? Czym różni się styl negocjacji Polaków od innych narodów? W publikacji sprzedaż i negocjacje nie są traktowane jako „wiedza tajemna”, lecz jako zbiór umiejętności, których poznanie zwiększa skuteczność prowadzących rozmowy.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2000
ISBN 83-86210-99-0, format B5, s. 211

Jedna z pierwszych publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, jakie pojawiły się w Polsce po roku 1990. Efekt współpracy autora z Carleton University School of Business w Ottawie. Książka przygotowana z myślą o kształcenia w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej, napisana w konwencji amerykańskich podręczników akademickich. Wykorzystywana w procesie dydaktycznym w wielu krajowych uczelniach. Kompendium wiedzy dotyczącej istoty zarządzania finansowego, prognozowania i planowania finansowego, podstaw rynku kapitałowego, budżetowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz środków obrotowych przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 1999
ISBN 83-208-1191-0 , format B5, 380 stron

Restrukturyzacja to jeden z najbardziej złożonych i trudnych procesów, jakim poddawane są współczesne przedsiębiorstwa. Skala trudności przedsięwzięć restrukturyzacyjnych wzrasta jeszcze bardziej w historycznie unikalnych warunkach transformacji całego systemu społeczno-gospodarczego (polskie doświadczenia lat 90.). Brak wcześniejszych doświadczeń, profesjonalnie przygotowanej kadr zarządzającej, niski stopień świadomości konieczności przemian oraz ich społecznej akceptacji sprawiają, że restrukturyzacja przedsiębiorstw staje się autentycznym wyzwaniem, a odpowiedź na nie wyznacza po części faktyczny poziom przeobrażeń całego systemu. Kluczowego znaczenia nabiera rozpoznanie najistotniejszych obszarów, przekrojów, rodzajów i narzędzi restrukturyzacji, uwarunkowań, technik i sposobów jej wdrażania (liczne przykłady).

książka wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

Strategie rozwoju i konkurencji
Strategie rozwoju i konkurencji
Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998
ISBN 83-86210-79-6, format B5, s. 226

Popularny podręcznik zarządzania strategicznego dla menedżerów i przedsiębiorców. Zawiera podstawy analizy strategicznej oraz omawia zasady i sposoby prowadzenia strategii rozwoju i konkurencji.

Alianse strategiczne przedsiębiorstw
Alianse strategiczne przedsiębiorstw
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
ISBN 83-208-1063-9, format B5, s. 189

Pierwsza w Polsce książka omawiająca problem aliansów strategicznych i ich wykorzystania w rozwoju przedsiębiorstwa. Omawia historię aliansów w gospodarce światowej, zakres tego zjawiska, sukcesy i porażki. Przedstawia alianse jako logiczny etap gospodarki światowej. Prezentuje możliwe i stosowane na świecie formy aliansów. Omawia pożądane cechy aliansów i ich powiązania. Podaje zasady i metody zawierania aliansów i zarządzania nimi. Pokazuje możliwości i bariery funkcjonowania aliansów w polskiej gospodarce. Podaje przykłady tworzenia aliansów strategicznych w Polsce. Opisuje specyfikę polskich aliansów.

Przesłaniem książki jest uświadomienie polskim menedżerom na czym polegają korzyści i niebezpieczeństwa aliansów, jak powinno się je zawierać i jak nimi zarządzać, wykorzystując wieloletnie doświadczenie firm zachodnich.

Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura
Anna Winch, Sławomir Winch
Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura
Difin , Warszawa 2010
ISBN 978-83-7641-188-0, format B5, s. 272, wydanie II

W książce ukazano dwie perspektywy analizy i rozumienia negocjacji. W pierwszej, traktuje się negocjacje jako zbiór umiejętności i narzędzi działania – w tych ramach przedstawiono zbiór taktyk i strategii negocjacyjnych, różnych sposobów manipulacji i technik im przeciwdziałających.

W drugiej, kładzie się nacisk na negocjacje widziane z punktu widzenia organizacji i kultury. Tego typu ujęcie pozwala wyjaśnić różnice w rozumieniu kwestii racjonalności podejmowanych działań; daje ono możliwość analizy kulturowych uwarunkowań negocjacji z punktu widzenia procesów zarządzania.

Autorzy wskazują na wpływ zaufania, tożsamości oraz percepcji czasu dla sukcesu negocjacyjnego – i w konsekwencji pozycji rynkowej firmy. Przedstawiono rezultaty badań podważających szereg stereotypów związanych z interpretacją rozmów handlowych. Wyniki te mogą także stanowić wskazówkę dla prowadzących negocjacje w różnych typach kultur organizacyjnych.

Rozważania są ilustrowane licznymi przykładami polskich przedsiębiorstw oraz poparte doświadczeniami zawodowymi autorów z zakresu rozmów handlowych.

Książka jest przeznaczona dla tych wszystkich, dla których istotnym jest poszukiwanie wyjaśnień motywów działań ludzi i organizacji w procesie negocjacji.